اعمال 15% تخفیف برای کلیه سفرها ، بدون استفاده از کد تخفیف